audit syarikat sdn bhd

Audit Syarikat Sdn Bhd di Malaysia: Apa yang Pemilik Syarikat Perlu Tahu

Audit merupakan satu proses penting bagi syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di Malaysia. Proses ini membantu memastikan bahawa penyata kewangan syarikat adalah tepat dan mematuhi piawaian perakaunan yang ditetapkan. Berikut adalah maklumat yang perlu diketahui oleh pemilik syarikat Sdn Bhd mengenai audit:

1. Kepentingan Audit

Audit adalah proses pengesahan rekod kewangan syarikat oleh seorang juruaudit yang bertauliah. Ia adalah penting untuk:

 • Ketelusan: Memastikan bahawa laporan kewangan syarikat mencerminkan keadaan kewangan yang sebenar.
 • Pemantauan: Mengawal dan mengesan sebarang ketidakpatuhan atau penyelewengan dalam operasi kewangan syarikat.
 • Kepercayaan: Meningkatkan kepercayaan pelabur, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lain terhadap syarikat.

2. Keperluan Undang-Undang

Di Malaysia, semua syarikat Sdn Bhd dikehendaki menjalani audit tahunan. Ini adalah tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016, yang memerlukan syarikat untuk menyediakan penyata kewangan yang telah diaudit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (AGM).

3. Proses Audit

Proses audit biasanya melibatkan beberapa langkah utama:

 • Perancangan Audit: Juruaudit akan memahami perniagaan syarikat, menilai risiko, dan merancang prosedur audit yang sesuai.
 • Pengumpulan Bukti: Juruaudit akan mengumpul bukti melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan kakitangan, dan pemeriksaan fizikal jika perlu.
 • Penilaian dan Analisis: Juruaudit akan menganalisis bukti yang dikumpul untuk menilai kewajaran penyata kewangan.
 • Laporan Audit: Juruaudit akan menyediakan laporan yang menyatakan sama ada penyata kewangan adalah benar dan saksama.

4. Persediaan untuk Audit

Pemilik syarikat perlu membuat persediaan yang baik untuk menghadapi audit, termasuk:

 • Penyediaan Dokumen: Pastikan semua rekod kewangan, resit, invois, dan dokumen sokongan lain adalah lengkap dan terkini.
 • Sistem Perakaunan: Gunakan sistem perakaunan yang kemas dan sistematik untuk memudahkan proses audit.
 • Latihan Kakitangan: Pastikan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan kewangan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai proses audit.

5. Pemilihan Juruaudit

Memilih juruaudit yang betul adalah kritikal untuk memastikan audit berjalan lancar. Pertimbangkan faktor berikut:

 • Kelayakan dan Pengalaman: Pastikan juruaudit adalah bertauliah dan mempunyai pengalaman dalam industri yang sama dengan syarikat anda.
 • Reputasi: Pilih juruaudit yang mempunyai reputasi baik dan diiktiraf oleh badan profesional seperti Institut Akauntan Malaysia (MIA).
 • Komunikasi: Juruaudit yang baik harus berkomunikasi dengan jelas dan menyediakan laporan yang mudah difahami.

6. Kos Audit

Kos audit boleh berbeza bergantung kepada saiz syarikat, kompleksiti operasi, dan tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan audit. Pemilik syarikat perlu merancang bajet yang mencukupi untuk menampung kos ini sebagai sebahagian daripada pengurusan kewangan tahunan.

7. Tindakan Selepas Audit

Selepas audit selesai, pemilik syarikat perlu:

 • Mengkaji Laporan Audit: Fahami sebarang penemuan dan cadangan yang dibuat oleh juruaudit.
 • Mengambil Tindakan Pembetulan: Jika terdapat sebarang ketidakpatuhan atau kelemahan yang dikenal pasti, ambil tindakan segera untuk memperbaikinya.
 • Merancang untuk Masa Depan: Gunakan maklumat daripada audit untuk memperbaiki proses perakaunan dan pengurusan kewangan syarikat pada masa hadapan.

Kesimpulan

Audit adalah aspek penting dalam pengurusan kewangan syarikat Sdn Bhd di Malaysia. Ia bukan sahaja membantu memastikan ketelusan dan kecekapan kewangan tetapi juga mematuhi keperluan undang-undang. Pemilik syarikat perlu memahami proses audit, membuat persediaan yang rapi, memilih juruaudit yang sesuai, dan mengambil tindakan berdasarkan penemuan audit untuk memastikan operasi syarikat yang lebih baik dan berdaya saing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *